Dokumenty projektowe

Projekt „Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny pn. Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu” współfinansowany jest  z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.2 – Promocja kultury i turystyki,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Projekt został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki, RPO WL na lata 2007-2013 - nr konkursu 12/RPOWL/7.2/2009.


Wartość projektu:

999.999,99 zł - Suma wydatków kwalifikowanych, z czego:

699.999,99 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

300.000,00 zł – wkład własny samorządów.

 

Celem strategicznym projektu jest zrównoważony rozwój powiatów i gmin partnerskich poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie poziomu jakości życia i pracy jego mieszkańców dzięki poprawie atrakcyjności turystycznej. Cel jest zgodny ze strategią rozwoju powiatów i gmin partnerskich i wpisuję się w realizację Celu głównego RPO WL „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”.


Celami pośrednimi projektu są:

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej partnerów,

- poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerów,

- poprawy lokalnego rynku pracy (poprzez wzrost miejsc pracy w sektorach związanych z branżą turystyczną),

- rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego,

- rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie promowania ponadlokalnych produktów turystycznych.

Cele pośrednie będą możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji celów szczegółowych (bezpośrednich):

- wykreowanie markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny w kraju i zagranicą,

- stworzenie podstaw silnego partnerstwa powiatów i gmin na rzecz wspólnych działań promujących turystykę,

- rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej powiatu,

- poprawa efektywności planowania strategicznego w obszarze turystyki,

- podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie szans związanych z rozwojem turystyki.

Cele szczegółowe zgodne są z celem osi priorytetowej VII RPO WL (Zwiększenie udziałów sektora kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmacnianie powiązań międzynarodowych regionu) i bezpośrednio nawiązują do celu Działania 7.2 (Promocja kultury i turystyki), którego celem jest wypromowanie wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.